SPLOŠNI POGOJI

Pogoji odpovedi rezervacije


 • V primeru, da rezervacijo odpoveste 2 meseca pred dogodkom, vam ne zaračunamo nobenih stroškov
 • V primeru, da rezervacijo odpoveste 1 mesec pred dogodkom, vam zaračunamo 50% vrednosti predračuna
 • V primeru, da rezervacijo odpoveste 1 teden pred dogodkom, vam zaračunamo 100% vrednosti predračuna
 • Odpoved rezervacije se pošlje na elektronski naslov: info@zenconferencing.com

Pogoji plačila rezervacije


 • Rezervacijo izbranega termina si zagotovite s plačilom 50% vrednosti predračuna. Predračun ima rok plačila 7 dni.
 • Do najkasneje 3 dni pred dogodkom, je potrebno poravnati še preostalih 50% predračuna.
 • Za morebitne dodatne storitve, ki bi se naročile v zadnjem trenutku, vam bomo po dogodku izstavili račun z rokom plačila 7 dni.
 • V primeru zamude pri plačilu, si pridržujemo pravico do obračuna zakonskih zamudnih obresti.

V kolikor na svojih socialnih omrežjih označite »Zen conferencing Slovenija« kot lokacijo svojega dogodka, vam podarjamo 10% popust na najem katerega koli prostora (velja za najem prostora, ne za dodatne storitve).

Potrditev rezervacije


 • Za rezervacijo nam na elektronski naslov info@zenconferencing.com pošljite izpolnjen obrazec, katerega najdete na spletni strani (ali v prilogi e-poštnega sporočila).
 • Na podlagi poslanih podatkov vam bomo odgovorili o možnostih najema, ter vam izstavili ustrezen predračun. Rezervacija želenega termina je dokončna, ko je plačanih 50% predračuna. Termin držimo rezerviran za vas do preteka roka plačila prvega dela predračuna. Po izteku roka, bomo sprostili termin.

Splošni pogoji poslovanja


1. člen: Uvodne ugotovitve

Uvodoma ugotavljamo, da Splošni pogoji poslovanja določajo in urejajo pravila uporabe prostorov, ki se jih najema za namene organizacije dogodkov in ki so locirani na naslovu Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, ter pravice in obveznosti najemnika in podjetja ZEN CONFERENCING d.o.o., ki prostore oddaja. Prostore je mogoče najeti za poslovne, izobraževalne, predstavitvene, terapevtske in druge dogodke. Prostori so urejeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, pri čemer za njih veljajo določena požarna pravila, zato je najemnik dolžan upoštevati omejitve števila udeležencev, ki so navedene pri vsakem prostoru, z namenom zagotavljanja ustrezne varnosti obiskovalcev. V kolikor želi najemnik pri predmetu najema naročiti oz. uporabljati prostore in opremo v njih na načine, ki niso opredeljeni v teh splošnih pogojih, mora o svojih načrtih pisno obvestiti podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. vsaj tri dni pred dogodkom, pri čemer začnejo spremembe veljati šele po pisni potrditvi podjetja ZEN CONFERENCING d.o.o. V kolikor podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. preceni, da želje najemnika ogrožajo varnost udeležencev oz. prostorov, zavrne prošnje oz. predloge najemnika.

 

2. člen: Veljavnost pogojev

Splošni pogoji veljajo za vsa najemna razmerja med najemnikom in podjetjem ZEN CONFERENCING d.o.o. v zvezi z najemom prostorov in pripadajoče notranje opreme in inventarja. Podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. in najemnik za najem prostorov in pripadajoče notranje opreme in inventarja skleneta Najemno pogodbo za prirejanje dogodkov. V Najemni pogodbi se nedvoumno opredelijo čas najema, trajanje najema, cena najema, tip dogodka, značilnosti najetih prostorov, notranja oprema in inventar prostorov, morebitne posebnosti njunega najemnega razmerja (npr. predhodne prilagoditve najetih poslovnih prostorov, npr. zaradi specifične narave dogodka), pogoje najema ter odgovornosti najemnika in podjetja ZEN CONFERENCING d.o.o.

 

3. člen: Obseg najema prostorov, ki so predmet najema

ZEN CONFERENCING d.o.o. oddaja v najem prostore, ki so namenjeni za organiziranje dogodkov, kot so poslovni seminarji, konference, team bulidingi, predavanja, individualna svetovanja itn. V najem spadajo tudi pripadajoča notranja oprema in inventar, katerega ZEN CONFERENCING d.o.o. opredeli v Najemni pogodbi. Z najemom prostorov najemnik pridobi tudi pravico do souporabe skupnih prostorov poslovne stavbe (vhodna avla, dvigalo, stopnišča, hodniki), v kateri se nahajajo prostori, ki so predmet najema. Prostore, ki so predmet Najemne pogodbe, je najemnik dolžan uporabljati v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja.

 

4. člen: Prevzem prostorov, ki so predmet najema

Pri predaji prostorov, ki so predmet najema, podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. in najemnik ugotovita stanje najetih prostorov. ZEN CONFERENCING d.o.o. stanje predmeta najema popiše v primopredajnem zapisniku, katerega najemnik tudi podpiše. Obe stranki prejmeta po en izvod.

 

5. člen: Strošek najema prostorov, ki so predmet najema

Strošek najema prostorov predstavlja najemnino prostorov in strošek morebitnega dodatnega čiščenja. Najemnina najetih prostorov je izražena v evrih brez DDV in je določena v ponudbi in ceniku podjetja ZEN CONFERENCING d.o.o. Najemnina je variabilna, saj je odvisna od trajanja najema, izbire dodatnih storitev in števila najetih prostorov. Prav tako se obračuna tudi strošek čiščenja najetih prostorov, pri čemer velja poudariti, da je osnovno čiščenje, ki zajema sesanje, praznjenje košev, pospravljanje stolov in pregrinjal, brisanje čajne kuhinje, tal in toaletnih prostorov, že vključeno v osnovno ceno najema. Strošek čiščenja, ki zahteva dodatno obravnavo, npr. v primeru razlitja obarvanih tekočin, umazanega tekstilnega blaga, tlakov, pregrinjal, umazanih sten, notranje opreme, inventarja itn., se obračuna kasneje, po končanem najemu, saj je šele takrat vidno stanje prostorov, notranje opreme in inventarja, na podlagi katerega se določi vrsta in zahtevnost čiščenja. Stanje, ki je osnova za čiščenje, se popiše v primopredajnem zapisniku ob zaključku najemna in najemnik ga podpiše. Račun za morebitno čiščenje bo podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. izstavilo najemniku v roku sedmih dni.

 

6. člen: Pravice in dolžnosti ZEN CONFERENCING d.o.o. v zvezi z najemom prostorov

Podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. je najemniku dolžno omogočiti uporabo prostorov v skladu z določili 7. člena Splošnih pogojev sodelovanja.

 

7. člen: Pravice in dolžnosti najemnika v zvezi z najemom prostorov

Najemnik je dolžan uporabljati najete prostore kot dober gospodar in v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja in Najemno pogodbo samo. Najemnik najetih prostorov ne sme opremiti z lastno opremo ali pohištvom. V kolikor namerava najemnik najete prostore opremiti z lastno opremo ali pohištvom, mora za to pridobiti predhodno pisno soglasje podjetja ZEN CONFERENCING d.o.o. Najemnik lahko prosto dostopa do in uporablja najete prostore ves čas trajanja najema.

 

8. člen: Podnajem prostorov

Najemnik v nobenem primeru najetih prostorov ne sme niti v celoti, niti delno oddati naprej v najem, torej v podnajem, ali jih kako drugače izročiti v rabo tretji osebi brez predhodnega soglasja ZEN CONFERENCING d.o.o.

 

9. člen: Druge dolžnosti najemnika v zvezi z najemom poslovnih prostorov

Najemnik se obvezuje in je dolžan:

 • poskrbeti, da se v času trajanja najema v prostore Gaia, oz. Tibet, oz. Avalon vnaša samo navadna voda brez okusa. Ker vnos hrane in barvnih tekočin zaradi zagotavljanja visokega standarda čistoče omenjenih prostorov ni dovoljen, se obvezuje, da o tem obvesti udeležence svojega dogodka.
 • poskrbeti, da nihče od udeležencev njegovega dogodka v najetih prostorih, niti v skupnih prostorih poslovne stavbe, v kateri se nahajajo prostori, ki so predmet najema, ne prižiga nikakršnih oblik ognja (sveče, cigarete, dišeče palčke, kadila …)
 • poskrbeti, da se udeleženci dogodka v primeru močnejšega dežja, oz, obilnejšega snega pred vstopom v prostore Gaia, oz. Tibet, oz. Avalon v garderobi preobujejo v hišne copate, ki jih je v ta namen zagotovilo podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o.
 • podjetju ZEN CONFERENCING d.o.o. nemudoma sporočiti kakršnekoli okvare prostorov, notranje opreme ali inventarja, ki so nastale med časom trajanja najema
 • poskrbeti, da se odpadki odvržejo v ustrezne koše za smeti, ki se nahajajo v predprostoru oz. čajni kuhinji
 • predstavnikom podjetja ZEN CONFERENCING d.o.o. kadarkoli omogočiti dostop do najetih prostorov
 • povrniti vso škodo, ki jo povzroči sam, oz. tretje osebe, ki jih je pripeljal (stranke, uslužbenci, gostje, udeleženci dogodka, izvajalci in podizvajalci dogodka)
 • plačati in poravnati vse izredne stroške, ki bi nastali zaradi njegove uporabe najetih prostorov
 • spoštovati ostale določbe in člene splošnih pogojev in hišnega reda ter varnostne ukrepe podjetja ZEN CONFERENCING d.o.o.

 

10. člen: Pogoji plačil najema in dodatnih storitev

Celotno najemnino za najem prostorov se najemnik obveže plačati najkasneje do 3 delovne dni pred začetkom dogodka. Prav tako se morajo do 3 delovne dni pred začetkom dogodka plačati vse naročene dodatne storitve (catering, tolmačenje …). Podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. nato po preteku dogodka izstavi še račun za morebitne dodatne storitve, za katere se je na dogodku samem izkazalo, da jih je najemnik pozabil naročiti in jih je naročil na mestu. Te storitve najemnik naroči tako, da naročilo pošlje podjetju ZEN CONFERENCING d.o.o. na njegov elektronski naslov info@zenconferencing.com. Najemnik je morebitne reklamacije v zvezi s posameznim računom dolžan pisno sporočiti najkasneje v roku 8 dni od dneva izdaje računa. V kolikor podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. reklamacije v zvezi s posameznim računom ne prejme v navedenem roku, se šteje, da se najemnik v celoti strinja z računom in po izteku navedenega roka ne more upravičeno zavrniti računa niti delno, niti v celoti.

 

11. člen: Zamuda pri plačilu najemnine in dodatnih storitev

V primeru zamude plačila najemnine ali dodatnih storitev, si podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. pridržuje pravico do obračuna zakonskih zamudnih obresti.

 

12. člen: Redno prenehanje Najemne pogodbe

Najemna pogodba preneha redno veljati s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena.

 

13. člen: Izredno prenehanje Najemne pogodbe

V primeru, ko druga stranka pogodbe krši določila pogodbe oz. določila splošnih pogojev sodelovanja in s kršitvami ne preneha oz. posledic kršitev ne odpravi, oz. se posledic ne da odpraviti, je prva stranka upravičena odpovedati pogodbo s takojšnjim učinkom brez kakršne koli odgovornosti do stranke, ki krši določila pogodbe.
V primeru, da zaradi kršitve določil pogodbe in splošnih pogojev podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. odpove pogodbo, je najemnik dolžan plačati najemnino in stroške naročenih dodatnih storitev v polnem znesku. Podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. je upravičeno pogodbo predčasno odpovedati v skladu z 12. In 13. členom Splošnih pogojev v primerih, ko najemnik: -ne spoštuje protipožarnih in drugih varnostnih ukrepov, -onemogoča podjetju ZEN CONFERENCING d.o.o. ali njegovim pooblaščencem dostop v najete prostore ali do najetega inventarja v času dogodka, -ne plača stroškov najema do prevzema najetih prostorov, -izvrši spremembe v najetih prostorih, na notranji opremi ali na najetem inventarju brez predhodnega pisnega soglasja podjetja ZEN CONFERENCING d.o.o., -odda najete prostore ali njihove dele oziroma inventar v podnajem tretjim osebam, ki niso opredeljene v Najemni pogodbi, -organizira dogodek, ki je v nasprotju s pogodbo, temi splošnimi pogoji sodelovanja,  zakonodajo Republike Slovenije, moralo ali javnim redom.

 

14. člen: Vračilo najetih prostorov, notranje opreme in inventarja ob izteku najema

Najemnik po preteku oz. izteku veljavnosti Najemne pogodbe iz katerega koli razloga najete poslovne prostore izprazni (razen stvari, ki so bile v njih ob prevzemu v najem). Izpraznjene prostore in inventar nato izroči oz. vrne v stanju, v kakršnem jih je prevzel v začetku najema. V ta namen se ob prevzemu prostorov, ki so predmet najema, izpolni primopredajni zapisnik v dveh izvodih, katerega sestavi podjetje ZEN CONFERENCING d.o.o. in katerega obe stranki podpišeta, ter vsaka tudi prejme svoj izvod.

 

15. člen: Odškodninska odgovornost najemnika

Za vso škodo, ki nastane v času najema, odgovarja najemnik. Najemnik je dolžan povrniti predmet najema (prostor in opremo prostora) v prvotno stanje. V kolikor najemnik uporablja najete prostore ali inventar v nasprotju z Najemno pogodbo, določili splošnih pogojev, hišnega reda, ter v nasprotju z ostalimi veljavnimi predpisi ali navodili in namenom pogodbe, ter pri tem nastane kakršna koli škoda, je najemnik dolžan poravnati vso nastalo škodo. Prav tako najemnik odgovarja za nastalo škodo, ki so jo povzročile tretje osebe, ki so dostopale do najetih prostorov in inventarja v času najema. Za vso nastalo škodo, ki jo najemnik ali tretje osebe povzročijo na predmetu najema v času trajanja najemnega razmerja, se odškodninska odgovornost najemnika presoja v skladu z obligacijskimi pravili, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije.

 

16. člen: Reševanje sporov

Stranki se strinjata, da bosta vse morebitne spore, ki bi nastali iz naslova te pogodbe, reševali sporazumno. V kolikor takšen način reševanja sporov ne bi bil mogoč, bo v sporu odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

IZJAVA

Izjava o strinjanju s splošnimi pogoji je dostopna na povezavi:

Podatki ponudnika prostorov


Podatki podjetja

ZEN CONFERENCING d.o.o.
Dunajska cesta 151
1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 84136707

Podatki za plačilo

IBAN:
SI56 3500 1000 2224 122 (BKS BANK AG)

SWIFT: BFKK SI 22 XXX

Kontaktni podatki

Telefonska številka:
00386 40 452 122
(vsak delavnik od 8h do 16h)

Elektronski naslov: info@zenconferencing.com

Spletno povezovanje

Facebook:
Zenconferencing Slovenia

Instagram:
Zenconferencing Slovenia

LinkedIn:
Zenconferencing Slovenia

Prijava na e-novice